БГ Управник доо управљање зградама 300 дин/стану

Професионални управник Београд, Звездара, Земун, Нови Београд, Савски венац, Стари Град, Палилула, Вождовац, Врачар, Чукарица, Раковица

 

оснивање стамбене заједнице (уколико није основана)
израда печата
прибављање ПИБ-а и матичног броја стамбене заједнице
отварање текућег рачуна у пословној банци
заступање и представљање стамбене заједнице
упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница
подношење пријаве за регистрацију правила власника
попис посебних, заједничких и самосталних делова и њихово означавање, успостављање и вођење евиденције о власницима посебних делова, и лицима којима су заједнички или посебни делови издати у закуп, извршава одлуке стамбене заједнице
припрема и закључивање уговора за одржавање хигијене, лифта и др.
надзор над радом особља (домар, чистачица и др)
информисање станара и сачињавање извештаја
управљање финансијским средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, а на основу одлуке скупштине стамбене заједнице
вођење евиденције о приходима и расходима стамбене заједнице
припрема буџета и његовог распоређивања по ставкама
наплата договореног износа за управљање и одржавање стамбене зграде
принудна наплата потраживања стамбене заједнице
израда завршног рачуна и подношење пореске пријаве стамбене заједнице у случају да иста остварује приход по основу рентирања заједничких делова
реализацију годишњег програма одржавања
организацију радова на текућем и инвестиционом одржавању
организација радова на хитним интервенцијама
брига о кућном реду
подршка свим заједничким активностима станара стамбене заједнице
обнову и унапређење квалитета имовине стамбене заједнице.

Професионални управник зграда Београд. Текуће и инвестиционо одржавање.

Контактирајте нас: 0611924675 Владимир Мирић

Обрасци и документа

Важни обрасци и документа везано за ангажовање професионалног управника

Понуда за управљање

Општа понуда за управљање стамбеним заједницама

Избор профи управника

Записник за избор професионалног управника

Одржаванје зграда

Објашњење текућег и инвестиционог одржавања

Износи одржавања

Висина износа текужег и инвестиционог одржавања

Службени лист

Одлука скупштине града о висини трошкова управљања и одржавања

Регистар професионалних управника Београд, Нови Београд, Земун, Савски Венац, Стари Град, Звездара, Миријево, Палилула, Падинска скела, Борча, Крнјача, Котеж, Карабурма, Вишњица, Вишњичка Бања, Вождовац, Врачар, Чукарица, Раковица

[Укупно: 4 Просечно: 5]